Matične knjige      Lične isprave     Uverenja, izvodi i overe     Info 

Info

Šta građanin treba da zna pre nego što ostvari svoja prava?

Koje uslove treba da obezbede organi i organizacije efikasno ostvarivanje prava?

Pravo građanina pred organom koji rešava njegov zahtev

Obaveze građanina prema organu ili organizaciji koja rešava o njegovom pravu

Kako treba postupiti prilikom predaje zahteva za rešavanje prava?

Rokovi za rešavanje zahteva građana

Kome se obratiti ako zahtev nije rešen u zakonskom roku?

Šta građanin treba da uradi ako se od njega traži mito?

Plaćanje administrativne takse

Kada se administrativna taksa ne plaća?

Koje uslove treba da obezbede organi i organizacije za efikasno ostvarivanje prava?

Na ulaznim vratima u službene prostorije organa ili organizacije treba da budu istaknuti tačni nazivi organa i raspored prostorija u kojima se ti organi nalaze.

U službenoj zgradi treba da bude organizovana prijemna kancelarija, koja po pravilu treba da se nalazi u prizemlju. Nemojte zaobići ovu prostoriju, jer vam zaposleni u njoj mogu uštedeti mnogo lutanja i nerviranja u opštini.

U prijemnoj kancelariji na vidnom mestu treba da budu istaknuta obavečtenja o tome gde se primaju zahtevi građana.

Prijemna kancelarija treba da ima i posebnu prostoriju za građane, opremljenu tehničkim i drugim sredstvima, kao i potrebnim obrascimma sa uputstvima za lakše ostvarivanje prava. Službeno lice u prijemnoj kancelariji je dužno da građanima pruži sva potrebna obaveštenja i uputstva u vezi sa poslom koji treba da obave. Prilikom predaje zahteva, službeno lice je dzužno da građaninu ukaže na formalne nedostatke i zatraži njihove ispravke, obavesti o prilozima koje treba da podnese uz zahtev i o obavezi plaćanja administrativne takse

Kada zahtev preda, pristupa se njegovom evidentiranju. Službeno lice građaninu uručuje potvrdu da je zahtev primljen, a u potvrdu upisuje datum prijema, evidencioni broj i naziv organa koji će rešavati zahtev. Kada je reč o upravnom predmetu, u potvrdu se upisuje i rok do koga zahtev mora da bude rešen. Ovu potvrdu treba sačuvati i obavezno se pozvati na nju, ako se sa rešavanjem predmeta kasni. Ukoliko vam ne daju ovu potvrdu, obavezno je tražite.
©2003. web master OU