Matične knjige       Lične isprave       Uverenja, izvodi i overe       Info  

Uverenja, izvodi i overe

Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i uverenja

Dobijanje uverenja iz službenih evidencija MUP-a

Uverenje o državljanstvu Republike Srbije

Overa potpisa, rukopisa i prepisa

Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i uverenja

Izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih predstavlja javnu ispravu kojom se dokazuju sledeće činjenice: dan, čas i godina rođenja, pol, roditelji, lično ime i prezime, datum sklapanja braka, lična imena i prezimena bračnih drugova koji su zaključili brak, datum i mesto smrti i drugo. Činjenice koje su upisane u izvodu su verodostojne i služe kao dokazno sredstvo građaninu da ostvari svoja druga prava i da dokaže svoj identitet putem ovih isprava.
Izvodi najcešce služe gradaninu prilikom upisa u knjigu državljanstva, u biracki spisak, prilikom dobijanja radne i zdravstvene knjižice, lične karte, pasoša. oružnog lista, za ostvarivanje brojnih prava po osnovu penzijskog, invalidskog, zdravsvenog i socijalnog osiguranja, kao i drugih brojnih prava za koje je potrebno pružiti verodostojne podatke o statusnom pravu građana. Činjenice koje su upisane u izvodu drugi organi i sudovi prihvataju kao verodostojne i istinite sve dok se određeni podaci u ovim izvodima ne ponište ili izmene.
Uverenje redstavlja potvrđivanje određenih činjenia koje su upisane u jevne knjige koje po službenoj dužnosti vodeodređeni organi. Organ koji vodi službenu evidenciju uverenjen potvrđuje da su te činjenice verodostojne. Na primer, kad organ izdaje uverenje određenog građanina da ima registrovanu radnju za obavljanje neke delatnosti, on uverenjem potvrđuje da je radnjan registrovana pod određenim registarskim brojem, da se u njoj vrši određena delatnost i ime lica koje vodi radnju.
Pred organima i sudovima se mogu kao dokazno sredstvo upotrebiti fotokopije izvoda iz matičnih knjiga, ali uz pružanje na uvid origialnog primerka organu, odnosno sudu.
Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige podnosi se opštinskom organu uprave u mestu gde je izvršen upis (rođenja, venčanja, smrti).
Zahtev za izdavanje uverenja taksira se propisanom administrativnom taksom.
Izvod i uverenje izdaju se istog dana.
©2003. web master OU