Matične knjige       Lične isprave       Uverenja, izvodi i overe       Info  

Lične isprave i dozvole

Lične karta

Putna isprava

Izbeglička legitimacija

Radna knjižica

Zdravstvena legitimacija (knjižica)

Registracija vozila i saobraćajna dozvola

Vozačka dozvola

Dozvola za posedovanje oružja

Dozvola za nošenje oružja

Lična karta

Lična karta je javna isprava kojom se dokazuje identitet određenog građanina. Ličnu kartu mogu posedovati i građani mlađi od 18, kao i mlađi od 15 godina na zahtev roditelja ili staratelja.
Ličnu kartu izdaje organizaciona jedinica MUP-a u mestu prebivališta građanina, na njegov lični zahtev. Zahtev za izdavanje lične karte se podnosi na propisanom obrazcu.
Uz zahtev se prilažu:

  • izvod iz matične knjige rođenih
  • dve iste fotografije određene veličine koje nisu starije od 6 meseci.
  • (po potrebi) uverenje o državljanstvu.
Prilikom predaje zahteva građanin je dužan da svojeručno potpiše zahtev, a prilikom preuzimanja lične karte da na posebnom kartonu za evidenciju o ličnoj karti stavi otisak denog kažiprsta.
Lična karta se izdaje na propisanom obrascu. Građanin plaća naknadu za obrazac lične karte i administrativnu taksu.
Organ je obavezan da ličnu kartu izda građaninu u roku od 7 dana. Lična karta se izdaje sa rokom trajanja od 10 godina, građaninu starijem od 50 godina trajno, a građaninu mlađem od 18 godina sa važnošću od 5 godina.
Kada istekne važnost lične karte, građanin je dužan da u roku od 15 dana podnese zahtev za produđenje njene važnosti. Uz zahtev prilaže ličnu kartu i dve identične fotografije odgovarajućeg formata i starosti. Organ je dužan da izvrši produženje lične karte u roku od 7 dana.
Kada građanin izgubi ličnu kartu, dužan je da oglasi njen nestanak u Službenom listu SRJ i u roku od 15 dana podnese zahtev za dobijanje nove lične karte po proceduri koja je predhdno objašnjena - kao kada produžava važnost lične karte.
©2003. web master OU