Matične knjige       Lične isprave       Uverenja, izvodi i overe       Info  

Matične knjige

Upis rođenja deteta

Određivanje ličnog imena i prezimena deteta

Priznavanje očinstva pred matičarem na zahtev majke

Priznavanje očinstva na zahtev oca

Određivanje novog imena maloletnom detetu posle izmene porodičnog statusa

Upis nepotpunog usvojenja u matičnu knjigu rođenih

Upis potpunog usvojenja

Promena ličnog imena

Promena ličnog imena povodom zaključenja braka

Promena prezimena posle razvoda braka

Zaključenje braka

Upis u matičnu knjigu umrlih

Upis u knjigu umrlih lica koje je nestalo i proglašeno za umrlo

Upis rođenja, zaključenja braka i smrti državljana SRJ koji se nalaze u inostranstvu

Sastavljanje smrtovnice

Popis i procena vrednosti imovine umrlog

Naknadni upis u matične knjige

Ispravljnje greške u matičnoj knjizi

Promena prebivališta i boravka

Jedinstven matični broj građana

Sticanje državljanstva Republike Srbije

Prestanak državljanstva Republike Srbije

Promena ličnog imena

Zahtev za promenu ličnog imena građanin podnosi opštinskom organu uprave nadležnom za matične poslove u mestu svog prebivališta.
Uz zahtev za promenu ličnog imena podnosi se:

  • Dokaz da nije pokrenut krivični postupak.
  • Dokaz da se građanin ne nalazi pod istragom.
  • Dokaz da se ne izbegava zakonom utvrđena vojna obaveza.
Ova uverenja izdaju nadležni opštinski sud i odeljenje Saveznog ministarstva odbrane u sedištu opštine gde građanin ima prebivalište
Organ je dužan da donese rešenje u roku od mesec dana od dana podnošenja zahteva.
Na osnovu pravosnažnog rešenja o promeni ličnog imena matična služba vrši upis promene ličnog imena u matičnu knjigu rođenih.
Promena se vrši i u matičnij knjizi venčanih, ako je lice zaključilo brak.
O promeni ličnog imena građanina obavezno se obaveštavaju Savezno ministarstvo odbrane i republičko Ministarstvo unutrašnjih poslova radi upisa ovih promena u evidencije koje vode ovi organi.
©2003. web master OU