Matične knjige       Lične isprave       Uverenja, izvodi i overe       Info  

Matične knjige

Upis rođenja deteta

Određivanje ličnog imena i prezimena deteta

Priznavanje očinstva pred matičarem na zahtev majke

Priznavanje očinstva na zahtev oca

Određivanje novog imena maloletnom detetu posle izmene porodičnog statusa

Upis nepotpunog usvojenja u matičnu knjigu rođenih

Upis potpunog usvojenja

Promena ličnog imena

Promena ličnog imena povodom zaključenja braka

Promena prezimena posle razvoda braka

Zaključenje braka

Upis u matičnu knjigu umrlih

Upis u knjigu umrlih lica koje je nestalo i proglašeno za umrlo

Upis rođenja, zaključenja braka i smrti državljana SRJ koji se nalaze u inostranstvu

Sastavljanje smrtovnice

Popis i procena vrednosti imovine umrlog

Naknadni upis u matične knjige

Ispravljnje greške u matičnoj knjizi

Promena prebivališta i boravka

Jedinstven matični broj građana

Sticanje državljanstva Republike Srbije

Prestanak državljanstva Republike Srbije

Upis potpunog usvojenja

O potpunom usvojenju odlučuje Centar za socijalni rad.
U ovom postupku Centar donosi rešenje kojim poništava podatke o roditeljima deteta i rešenjem određuje da podaci o usvojiocima budu upisani u rubriku matične knjige rođenih koja je predviđena za roditelje deteta. Tek na osnovu ovog rešenja matičar sprovodi upis usvojenog lica.
Postupak za upis potpunog usvojenja se pokreće po službenoj dužnosti na osnovu rešenja Centra za socijalni rad, a može i na predlog usvojioca.
O zahtevu za upis potpunog usvojenja odlučuje opštinski organ uprave nadležan za matične poslove prema mestu gde je izvršeno usvojenje. Prilikom upisa potpunog usvojenja poništava se raniji upis u knjigu rođenih i vrši novi upis o rođenju sa podacima o roditeljima - usvojiocima.
Zahtev se rešava po hitnom postupku. Podaci o izvršenom upisu predstavljaju službenu tajnu.




©2003. web master OU