Matične knjige       Lične isprave       Uverenja, izvodi i overe       Info  

Matične knjige

Upis rođenja deteta

Određivanje ličnog imena i prezimena deteta

Priznavanje očinstva pred matičarem na zahtev majke

Priznavanje očinstva na zahtev oca

Određivanje novog imena maloletnom detetu posle izmene porodičnog statusa

Upis nepotpunog usvojenja u matičnu knjigu rođenih

Upis potpunog usvojenja

Promena ličnog imena

Promena ličnog imena povodom zaključenja braka

Promena prezimena posle razvoda braka

Zaključenje braka

Upis u matičnu knjigu umrlih

Upis u knjigu umrlih lica koje je nestalo i proglašeno za umrlo

Upis rođenja, zaključenja braka i smrti državljana SRJ koji se nalaze u inostranstvu

Sastavljanje smrtovnice

Popis i procena vrednosti imovine umrlog

Naknadni upis u matične knjige

Ispravljnje greške u matičnoj knjizi

Promena prebivališta i boravka

Jedinstven matični broj građana

Sticanje državljanstva Republike Srbije

Prestanak državljanstva Republike Srbije

Upis nepotpunog usvojenja u matičnu knjigu rođenih

O nepotpunom i potpunom usvojenju odlučuje organ starateljstva.
Poslove organa starateljstva u skladu sa zakonom i propisima o socijalnoj zaštiti u opštinama i gradovima u Srbiji vrše opštinski centri za socijalni rad. To znači da se prvo ostrvari pravo u Centru za socijalni rad, pa se potom vrši upis tog prava pred opštinskom upravom.
Postupak za upis nepotpunog usvojenja u matičnu knjigu rođenih se sprovodi po službenoj dužnosti na osnovu izveštaja i akata Centra za socijalni rad ili na zahtev usvojioca.
Postupak se pokreće pred opštinskim organom uprave nadležnim za matične poslove.
Opštinski organ uprave na osnovu zapisnika o izvršenom nepotpunom usvojenju sprovodi upis u matičnu knjigu rođenih odmah bez odgađanja i primerak izvoda iz matične knjige rođenih dostavlja usvojiocima.
©2003. web master OU