Matične knjige       Lične isprave       Uverenja, izvodi i overe       Info  

Matične knjige

Upis rođenja deteta

Određivanje ličnog imena i prezimena deteta

Priznavanje očinstva pred matičarem na zahtev majke

Priznavanje očinstva na zahtev oca

Određivanje novog imena maloletnom detetu posle izmene porodičnog statusa

Upis nepotpunog usvojenja u matičnu knjigu rođenih

Upis potpunog usvojenja

Promena ličnog imena

Promena ličnog imena povodom zaključenja braka

Promena prezimena posle razvoda braka

Zaključenje braka

Upis u matičnu knjigu umrlih

Upis u knjigu umrlih lica koje je nestalo i proglašeno za umrlo

Upis rođenja, zaključenja braka i smrti državljana SRJ koji se nalaze u inostranstvu

Sastavljanje smrtovnice

Popis i procena vrednosti imovine umrlog

Naknadni upis u matične knjige

Ispravljnje greške u matičnoj knjizi

Promena prebivališta i boravka

Jedinstven matični broj građana

Sticanje državljanstva Republike Srbije

Prestanak državljanstva Republike Srbije

Priznavanje očinstva na zahtev oca

Postupak za priznavanje očinstva može pokrenuti i lice koje sebe smatra ocem deteta.
Postupak se pokreće pred opštinskim organom uprave nadležnim za matične poslove u mestu rođenja deteta.
Lice koje je pokrenulo postupak priznaje očinstvo na zapisnik pred matičarem.
Na osnovu zapisnika o priznavanju očinstva vrši se upis u knjigu rođenih ukoliko se majka deteta u roku od mesec dana izjasni da je saglasna sa priznanjem očinstva.
Ako se majka deteta ne izjasni u predviđenom roku, lice koje je priznalo dete za svoje može podneti tužbu sudu za utvrđivanje očinstva u roku od 3 godine od prijema obaveštenja o nesaglasnosti majke.
©2003. web master OU