Matične knjige       Lične isprave       Uverenja, izvodi i overe       Info  

Matične knjige

Upis rođenja deteta

Određivanje ličnog imena i prezimena deteta

Priznavanje očinstva pred matičarem na zahtev majke

Priznavanje očinstva na zahtev oca

Određivanje novog imena maloletnom detetu posle izmene porodičnog statusa

Upis nepotpunog usvojenja u matičnu knjigu rođenih

Upis potpunog usvojenja

Promena ličnog imena

Promena ličnog imena povodom zaključenja braka

Promena prezimena posle razvoda braka

Zaključenje braka

Upis u matičnu knjigu umrlih

Upis u knjigu umrlih lica koje je nestalo i proglašeno za umrlo

Upis rođenja, zaključenja braka i smrti državljana SRJ koji se nalaze u inostranstvu

Sastavljanje smrtovnice

Popis i procena vrednosti imovine umrlog

Naknadni upis u matične knjige

Ispravljnje greške u matičnoj knjizi

Promena prebivališta i boravka

Jedinstven matični broj građana

Sticanje državljanstva Republike Srbije

Prestanak državljanstva Republike Srbije

Priznavanje očinstva pred matičarem na zahtev majke

Postupak za priznavanje očinstva deteta koje nije rođeno u braku, kao ni u roku od 300 dana po prestanku braka, pokree majka deteta prijavomo rođenju deteta kojom označava lice koje se smatra ocem deteta.
Prijava sa uplaćenom administrativnom taksom podnosi se opštinskom organu uprave nadležnom za matične poslove u mestu rođenja deteta.
O prijavi se odlučuje po hitnom postupku, saslušavanjem lica koje je prijavljeno za oca, o čemu se sastavlja zapisnik.
Kada označeno lice da izjavu da se prihvata očinstva, vrši se upis podataka o ocu u knjigu rođenih.
Rok za davanje izjave o očinstvu prijavljenog lica je 30 dana. Ukoliko prijavljeno lice odbije da prizna očinstvo pred matičarem, postupak daljeg utvrđivanja očinstva sprovodi se pred nadležnim opštinskim sudom. Postupak može pokrenuti majka novorođenčeta, organ starateljstva kao i dete do navršene 25 godine starosti.
©2003. web master OU