Matične knjige       Lične isprave       Uverenja, izvodi i overe       Info  

Matične knjige

Upis rođenja deteta

Određivanje ličnog imena i prezimena deteta

Priznavanje očinstva pred matičarem na zahtev majke

Priznavanje očinstva na zahtev oca

Određivanje novog imena maloletnom detetu posle izmene porodičnog statusa

Upis nepotpunog usvojenja u matičnu knjigu rođenih

Upis potpunog usvojenja

Promena ličnog imena

Promena ličnog imena povodom zaključenja braka

Promena prezimena posle razvoda braka

Zaključenje braka

Upis u matičnu knjigu umrlih

Upis u knjigu umrlih lica koje je nestalo i proglašeno za umrlo

Upis rođenja, zaključenja braka i smrti državljana SRJ koji se nalaze u inostranstvu

Sastavljanje smrtovnice

Popis i procena vrednosti imovine umrlog

Naknadni upis u matične knjige

Ispravljnje greške u matičnoj knjizi

Promena prebivališta i boravka

Jedinstven matični broj građana

Sticanje državljanstva Republike Srbije

Prestanak državljanstva Republike Srbije

Prestanak državljanstva Republike Srbije

Državljanstvo Republike Srbije prestaje sticanjem državljanstva druge države, otpustom, odricanjem i oduzimanjem. Državljanstvo prestaje danom uručenja rešenja o sticanju državljanstva druge države. O prestanku državljanstva donosi se rešenje na osnovu koga se sprovodi brisanje iz evidencije o državljanima Srbije u opštinskom organu uprave nadležnom za matične poslove u mestu upisa. Otpust iz državljanstva može tražiti punoletno lice. Zahtev se podnosi MUP-u Srbije. Uz zahtev se podnosi potvrda o regulisanoj vojnoj obavezi, dokaz o izmirenju poreskih i drugih obaveza i dokaz da se ne vodi krivični postupak, kao i dokaz da lice nije osuđeno na kaznu zatvora i da kaznu nije izdržalo, da ima strano državljanstvo, odnosno potvrdu da će biti primljeno u strano državljanstvo.
Organ je dužan da o zahtevu odluči u roku od mesec dana.
Državljanstvo prestaje danom uručenja rešenja. Na osnovu pravosnažnog rešenja sprovodi se brisanje iz knjige državljana u mestu upisa.
Građanin može da se odrekne državljanstva kad navrši 25 godina, ako živi u inostranstvu i ima priznato strano državljanstvo. Izjavu o odricanju od državljanstva građanin može podneti diplomatsko-konzularnom predstavništvu u sedištu države u kojoj živi. O zahtevu za odricanje donosi se rešenje na osnovi koga se vrši brisanje iz knjige državljana.
Građaninu može biti oduzeto državljanstvo ako se utvrdi da je primio strano državljanstvo. Procedura se sprovodi po službenoj dužnosti MUP-a Srbije.
©2003. web master OU