Matične knjige       Lične isprave       Uverenja, izvodi i overe       Info  

Matične knjige

Upis rođenja deteta

Određivanje ličnog imena i prezimena deteta

Priznavanje očinstva pred matičarem na zahtev majke

Priznavanje očinstva na zahtev oca

Određivanje novog imena maloletnom detetu posle izmene porodičnog statusa

Upis nepotpunog usvojenja u matičnu knjigu rođenih

Upis potpunog usvojenja

Promena ličnog imena

Promena ličnog imena povodom zaključenja braka

Promena prezimena posle razvoda braka

Zaključenje braka

Upis u matičnu knjigu umrlih

Upis u knjigu umrlih lica koje je nestalo i proglašeno za umrlo

Upis rođenja, zaključenja braka i smrti državljana SRJ koji se nalaze u inostranstvu

Sastavljanje smrtovnice

Popis i procena vrednosti imovine umrlog

Naknadni upis u matične knjige

Ispravljnje greške u matičnoj knjizi

Promena prebivališta i boravka

Jedinstven matični broj građana

Sticanje državljanstva Republike Srbije

Prestanak državljanstva Republike Srbije

Promena prebivališta i boravka

Građanin je dužan da prijavi svoje prebivalište Ministarstvu unutrašnjih poslova u roku od 15 dana od dana nastanjenja u drugo mesto. Pre prijave novog prebivališta, građanin svoje ranije prebivalište odjavljuje u sekreterijatu, gde popunjava obrazac kojim prijavljuje da se preseljava u drugo mesto - odnosno na drugu adresu. Uz zahtev za prijavljivanje prebivališta, građanin je dužan da na uvid da svoju ličnu kartu sa potvrdom o odjavi ranijeg prebivališta. Takođe, građanin prilaže ugovor o zakupu stana ili ugovor o kupovini stana, odnosno sudsku odluku ako je stan nasleđen ili dobijen u sudskom sporu.
Podstanar može da prijavi prebivalište na osnovu overenog ugovora o zakupu stana, sa dokazom da se nalazi na redovnom školovanju ili dokazom da je zaposlen u određenoj organizaciji, kao i odjavom ranijeg mesta prebivališta. Promena prebivališta vrši se istog dana u službenoj evidencijii upisivanjem u lišnu kartu nove adrese građanina.
Prilikom promene prebivališta građanin je dužan prijavi svoju maloletnu decu. Uz prijavu podnosi i njihove izvode iz knjige rođenih.
Promena adrese stanovanja (ulica i broj) u istom mestu vrši se u roku od 8 dana. Uz zahtev za promenu adrese podnosi se ugovor o zakupu ili kupovini stana ili kuće.
Promena adrese se takođe u MUP-u upisuje u ličnu kartu.
Građanin koji odlazi u inostranstvo duže od 60 dana dužan je da prijavi svoj odlazak organizacionoj jedinici MUP-a.
©2003. web master OU