Matične knjige       Lične isprave       Uverenja, izvodi i overe       Info  

Matične knjige

Upis rođenja deteta

Određivanje ličnog imena i prezimena deteta

Priznavanje očinstva pred matičarem na zahtev majke

Priznavanje očinstva na zahtev oca

Određivanje novog imena maloletnom detetu posle izmene porodičnog statusa

Upis nepotpunog usvojenja u matičnu knjigu rođenih

Upis potpunog usvojenja

Promena ličnog imena

Promena ličnog imena povodom zaključenja braka

Promena prezimena posle razvoda braka

Zaključenje braka

Upis u matičnu knjigu umrlih

Upis u knjigu umrlih lica koje je nestalo i proglašeno za umrlo

Upis rođenja, zaključenja braka i smrti državljana SRJ koji se nalaze u inostranstvu

Sastavljanje smrtovnice

Popis i procena vrednosti imovine umrlog

Naknadni upis u matične knjige

Ispravljnje greške u matičnoj knjizi

Promena prebivališta i boravka

Jedinstven matični broj građana

Sticanje državljanstva Republike Srbije

Prestanak državljanstva Republike Srbije

Naknadni upis u matičnu knjigu rođenih

Naknadni upis u knjigu rođenih može da se izvrši u roku od 30 dana od dana rođenja deteta
Prijavu mogu podneti oba ili jedan od roditelja.
Prijava se podnosi organu opštinske uprave nadležnom za matične poslove u mestu rođenja deteta.
Opštinski organ uprave donosi rečenja o odobrenju naknadnog upisa u knjigu rođenih.
Na osnovu pravosnažnog rešenja, matišar vrđi upis podataka o rođenju u matičnu knjigu rođenih i upisuje da je upis dozvoljen naknadno po rešenju.
©2003. web master OU