Matične knjige       Lične isprave       Uverenja, izvodi i overe       Info  

Matične knjige

Upis rođenja deteta

Određivanje ličnog imena i prezimena deteta

Priznavanje očinstva pred matičarem na zahtev majke

Priznavanje očinstva na zahtev oca

Određivanje novog imena maloletnom detetu posle izmene porodičnog statusa

Upis nepotpunog usvojenja u matičnu knjigu rođenih

Upis potpunog usvojenja

Promena ličnog imena

Promena ličnog imena povodom zaključenja braka

Promena prezimena posle razvoda braka

Zaključenje braka

Upis u matičnu knjigu umrlih

Upis u knjigu umrlih lica koje je nestalo i proglašeno za umrlo

Upis rođenja, zaključenja braka i smrti državljana SRJ koji se nalaze u inostranstvu

Sastavljanje smrtovnice

Popis i procena vrednosti imovine umrlog

Naknadni upis u matične knjige

Ispravljnje greške u matičnoj knjizi

Promena prebivališta i boravka

Jedinstven matični broj građana

Sticanje državljanstva Republike Srbije

Prestanak državljanstva Republike Srbije

Sastavljanje smrtovnice

Postupak za sastavljanje smrtovnice pokreće opštinski organ uprave nadležan za matične poslove po službenoj dužnosti u roku od mesec dana po izvršenom upisu smrti u matičnu knjigu umrlih. Sačinjena smrtovnica se dostavlja opštinskom sudu na čijoj teritoriji je ostavilac - umrli imao poslednje mesto prebivališta.
Postupak za sastavljanje smrtovnice mogu pokrenuti zakonski naslednici umrlog, koji uz zahtev prilažu podatke o naslednicima prvog ili drugih naslednih redova i podatke o nepokretnostima iza smrti ostavioca.
©2003. web master OU