Matične knjige       Lične isprave       Uverenja, izvodi i overe       Info  

Matične knjige

Upis rođenja deteta

Određivanje ličnog imena i prezimena deteta

Priznavanje očinstva pred matičarem na zahtev majke

Priznavanje očinstva na zahtev oca

Određivanje novog imena maloletnom detetu posle izmene porodičnog statusa

Upis nepotpunog usvojenja u matičnu knjigu rođenih

Upis potpunog usvojenja

Promena ličnog imena

Promena ličnog imena povodom zaključenja braka

Promena prezimena posle razvoda braka

Zaključenje braka

Upis u matičnu knjigu umrlih

Upis u knjigu umrlih lica koje je nestalo i proglašeno za umrlo

Upis rođenja, zaključenja braka i smrti državljana SRJ koji se nalaze u inostranstvu

Sastavljanje smrtovnice

Popis i procena vrednosti imovine umrlog

Naknadni upis u matične knjige

Ispravljnje greške u matičnoj knjizi

Promena prebivališta i boravka

Jedinstven matični broj građana

Sticanje državljanstva Republike Srbije

Prestanak državljanstva Republike Srbije

Upis rođenja, zaključenja braka i smrti državljana SRJ koji se nalaze u inostranstvu

Ako upis rođenja, venčanja ili smrti naših građana koji borave u inostranstvu nije ivršen u matičnim knjigama koje vode jugoslovenska diplomatska ili konzularna predstavništva, upis može da se izvrši u Jugoslaviji na osnovu izvoda iz matične knjige koju izdaje inostrani organ, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.
Ukoliko ne postoji ni strani izvod, činjenica rođenja, venčanja ili smrti u inostranstvu dokazuje se pred nadležnim opštinskim sudom u Jugoslaviji u mestu poslednjeg prebivališta pre odlaska u inostranstvo. Na osnovu pravosnažne sudske odluke, pokreće se postupak pred organom opštinske uprave nadležnim za matične poslove da izvrši upis rođenja, venčanja odnosno smrti.
Prijava za upis rođenja podnosi se u poslednjem mestu prebivališta jednog ili oba roditelja deteta.
Priajva a upis zaključenog braka podnosi se opštinskom organu za matične poslove u poslednjem mestu prebivališta oba ili jednog od bračnih drugova, ako nisu imali zajedničko prebivalište. Prijava za upis smrti se podnosi opštinskom organu nadležnom za matične poslove u poslednjem prebivalištu umrlog, a ako je ono nepoznato, u mestu njegovog rođenja.
©2003. web master OU