Matične knjige       Lične isprave       Uverenja, izvodi i overe       Info  

Matične knjige

Upis rođenja deteta

Određivanje ličnog imena i prezimena deteta

Priznavanje očinstva pred matičarem na zahtev majke

Priznavanje očinstva na zahtev oca

Određivanje novog imena maloletnom detetu posle izmene porodičnog statusa

Upis nepotpunog usvojenja u matičnu knjigu rođenih

Upis potpunog usvojenja

Promena ličnog imena

Promena ličnog imena povodom zaključenja braka

Promena prezimena posle razvoda braka

Zaključenje braka

Upis u matičnu knjigu umrlih

Upis u knjigu umrlih lica koje je nestalo i proglašeno za umrlo

Upis rođenja, zaključenja braka i smrti državljana SRJ koji se nalaze u inostranstvu

Sastavljanje smrtovnice

Popis i procena vrednosti imovine umrlog

Naknadni upis u matične knjige

Ispravljnje greške u matičnoj knjizi

Promena prebivališta i boravka

Jedinstven matični broj građana

Sticanje državljanstva Republike Srbije

Prestanak državljanstva Republike Srbije

Zaključenje braka

Prijavu za zaključenje braka podnose punoletni muškarac i žena državljani SRJ koji nameravaju da stupe u brak.
Prijavu mogu podneti i strani punoletni državljani koji imaju mesto prebivališta na teritoriji SRJ i dokaz da su slobodnog bračnog stanja u zemlji čiji su državljani.
Maloletno lice može podneti prijavu za zaključenje braka samo na osnovu sudske odluke kojom mu se odobrava stupanje u brak pre punoletstva.
Prijava se podnosi opštinsom organu uprave nadležnom za matične poslove u mestu prebivališta jednog od budućih bračnih drugova ili mestu koje odrede sami budući bračni drugovi.
Uz prijavu podnose:

  • Izvod iz matične knjige rođenih koji ne moze biti stariji od 6 meseci.
  • Drugi dokazi (npr. presuda o razvodu ili poništenju braka, dozvola opštinskog suda za maloletnike da mogu zaključiti brak, da ne postoji bračna smetnja i dr.).
Brak se zaključuje davanjem saglasnih izjava muškarca i žene pred matičarem i proglašavanjem da je brak zaključen.
Zaključeni brak se odmah upisuje u matičnu knjigu venčanih u koju se potpisuju bračni drugovi, svedoci i matičar.
Budući bračni drugovi mogu da zahtevaju zaključenje braka izvan službene prostorije matočara (u hotelu, restoranu, stanu i drugom prikladnom mestu). Ovaj postupak se dogovara sa matičarem. Za ovakav način zaključenja braka može se propisati i odgovarajuća naknada koju uplaćuju budući spružnici pre zaključenja braka.
O činu zaključenja braka bračnim drugovima se izdaje izvod iz matične knjige venčanih.
©2003. web master OU