Matične knjige       Lične isprave       Uverenja, izvodi i overe       Info  

Matične knjige

Upis rođenja deteta

Određivanje ličnog imena i prezimena deteta

Priznavanje očinstva pred matičarem na zahtev majke

Priznavanje očinstva na zahtev oca

Određivanje novog imena maloletnom detetu posle izmene porodičnog statusa

Upis nepotpunog usvojenja u matičnu knjigu rođenih

Upis potpunog usvojenja

Promena ličnog imena

Promena ličnog imena povodom zaključenja braka

Promena prezimena posle razvoda braka

Zaključenje braka

Upis u matičnu knjigu umrlih

Upis u knjigu umrlih lica koje je nestalo i proglašeno za umrlo

Upis rođenja, zaključenja braka i smrti državljana SRJ koji se nalaze u inostranstvu

Sastavljanje smrtovnice

Popis i procena vrednosti imovine umrlog

Naknadni upis u matične knjige

Ispravljnje greške u matičnoj knjizi

Promena prebivališta i boravka

Jedinstven matični broj građana

Sticanje državljanstva Republike Srbije

Prestanak državljanstva Republike Srbije

Promena prezimena posle razvoda braka

Postupak za promenu prezimena posle prestanka braka može se pokrenuti u roku od 6 meseci po prestanki braka (pravosnažne presude o razvodu ili poništenju braka).
Postupak se pokreće pred opštinskim organom uprave nadležnim za matične poslove u kome je brak bio zaključen ili u mestu prebivališta bračnog druga koji traži promenu.
Uz zahtev se prilaže:

  • Pravosnažna presuda o razvodu ili poništenju braka.
  • Lična izjava o uzimanju ranijeg prezimena
Opštinski organ uprave po hitnom postupku rešava zahtev upisivanjem ranijeg prezimena bračnog druga u matičnu knjigu venčanih.
©2003. web master OU