organizacija

Organizacija Opštinske uprave

Starešine OU

Sastav SO

Sastav Veća

Zaposleni
ZAPOSLENI U OPŠTINSKOJ UPRAVI
Načelnik odeljenja Jelena Ićitović
Ime i prezime
Naziv radnog mesta
Kancelarija
Zoran Ljubenović glavni arhitekta  
Ksenija Maljković šef kabineta predsednika opštine  
Zoran Mandić poslovi za odnose sa medijima i informisanja  
Koviljko Pisar rukovodilac službe pravne pomoći i sekretar SO  
Vesna Pećanac administr. poslovi kabineta predsednika opštine, predsednika SO i načelnika uprave  
Maja Ličina adm. poslovi zam. prdsednika opštine, zam. predsednika So i načelnika uprave  
Branko Vojvodić opštinski javni pravobranilac  
Milica Beoković poslovi lektorisanja i prevođenja  
Boško Glumac vozač  
Milorad Tepavac vozač  
Nikola Vučičević vozač  
ODELJENJE ZA STAMBENO KOUNALNU DELATNOST, URBANIZAM, GRAÐEVINSKE, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
Načelnik odeljenja Jovanović Siniša
Ime i prezime
Naziv radnog mesta
Kancelarija
Nikola Kuga poslovi iz oblasti građevinarstva  
Zolika Pfajfer poslovi iz oblasti građevinarstva  
Nebojša Ugarković poslovi iz oblasti urbanizma  
Zvezdana Zvonar imovin. prav. poslovi i normativa  
ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Načelnik odeljenja Nikola Marčeta
Ime i prezime
Naziv radnog mesta
Kancelarija
Branislav Čukić poslovi inspekcije iz oblasti prosvete  
Velimir Kovačević poslovi građevinske inspekcije  
Nikola Balać poslovi saobraćajne inspekcije  
Dragana Stambolija poslovi inspekcije iz oblasti zaštite životne sredine  
Milan Rađenović poslovi komunalne inspekcije  
Mihalj Seke poslovi komunalne inspekcije  
Mirko Ljubojević poslovi komunalne inspekcije  
Nebojša Pijović poslovi komunalnog nadzora  
Jovo Ostojić poslovi komunalnog nadzora  
Milan Milisavljavić poslovi komunalnog nadzora  
Dejan Kravarušić poslovi komunalnog nadzora  
Dragan Martinković komunalni redar  
Miloard Katić komunalni radar  
ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI
Načelnik odeljenja : Miro Nerlović
Ime i prezime
Naziv radnog mesta
Kancelarija
Ljiljana Mandić šef odseka za druš. del.  
Mirjana Balać adm. radnik odseka za društvene delatnosti  
Radmila Pištinjat poslovi iz oblasti zaštite materinstva  
Jagoda Egić poslovi iz oblasti dečije zaštite  
Vladimir Dukić poslovi iz oblasti obrazovanja  
Velimir Kašanski poslovi u vezi prava izbeglih lica i poslovi vođenja biračkog spiska  
Gordana Đaković matičar  
Snežana Gostović poslov prijemne kancelarije  
Judita Obradović poslovi formiranja, zavođenja i razvođenja  
Vajda Željko poslovi arhive  
Petar Obradović ložač centralnog grejanja  
Finka Čortan kafe kuvarica  
Roksanda Mandić spremačica  
Nevenka Pranjić spremačica  
Jadranka Popović spremačica  
Milka Lavrnić poslovi na telefonskoj centrali  
Siniša Gajičin portir  
Boško Bursać portir  
Zdravko Kenjalo portir  
Neven Mišković portir  
Vera Kovačević daktilograf  
Milorad Bokan administratvni radnik - likvidator  
Miša Sekulic poslovi obaveštavanja i informisanja  
Željko Popović poslovi obaveštavanja i informisanja  
Rade Serdar poslovi obaveštavanja i informisanja  
Aleksandra Vukoman skupštinski poslovi  
Milka Kosanović administrativni radnik za skupštinske poslove  
Margareta Kovačević poslovi radno - pravnih odnosa  
Miroslav Radmanović dostavljač  
Božidar Đukić matičar MK Prigrevica  
Ankica Čanak kurir i radnik na održ. čistoće u MK Prigrevici  
Vesna Dekan rukovodilac službe MK Sonta  
Julijana Rakin kurir i radnik na održ.čistoće u MK Sonta  
Marija Luketić rukovodilac službe i matičar MK Svilojevo  
Timea Turajlić kurir i radnik na održ.čistoće u MK Svilojevo  
Marija Sakal rukovodilac službe i matičar MK Kupusina  
Ibojka Gužvanj poslovi opšte uprave u MK Kupusina  
 
ODELJENJE ZA PRIVREDU I FINANSIJE
Načelnik odeljenja : Sonja Tepavac
Ime i prezime
Naziv radnog mesta
Kancelarija
Branka Narančić šef odseka za trezor, budžetsko planiranje i izveštavanje  
Gordana Jovanić poslovi budžetske inspekcije  
Mirjana Šćekić šef računovodstva  
Branislava Bešir poslovi finansijskog planiranja i izveštavanja  
Ana Gauder poslovi vođenja glavne knjige i pomoćnih knjiga  
Tanja Bujić poslovi kontiranja knjigovodstvenih isprava  
Jelena Baserić poslovi likvidature  
Danijela Đukić poslovi budžetskog računovodstva  
Darinka Miljuš poslovi prijema podnesaka privatnih preduzetnika  
Nikola Zorić poslovi iz oblasti poljoprivrede  
Željko Kiš poslovi iz oblasti poljoprivrede  ©2003. web master OU